Liceum dla Dorosłych

STATUT I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH W NYSIE

Rozpoczęcie roku szkolnego w I Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 odbędzie się 13 września 2019 r. o godzinie 14.45 w sali nr 9.

Pierwszy zjazd zaplanowano na 13-14 września 2019 roku (plan zajęć będzie dostępny na stronie internetowej szkoły).

Plan zajęć.

Plan dla 2LO IV semestr

Plan dla 3LOD – VI semestr 2019-2020

HARMONOGRAM ZAJĘĆ 

WYKAZ EGZAMINÓW SEMESTRALNYCH
W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM DLA DOROSŁYCH
W NYSIE 2 LOD SEMESTR IV
ROK SZKOLNY
2019/2020

WYKAZ EGZAMINÓW SEMESTRALNYCH 2LO semestr IV

 

Wykaz egzaminow semestralnych dla 2 LOD semestr VI 2019-2020

Plan dla 2LOD – I semestr 2019-2020

Plan dla 3LOD – I semestr 2019-2020 

 

 

 

 

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH
NA PODBUDOWIE ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ
(lub BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA)

  •  bezpłatna  2– letnia nauka (dla absolwentów BSI 3- letnia)
  •  proponowane języki obce: angielski, niemiecki

– przyjmujemy absolwentów ZSZ  i BSI, wszystkich zawodów, do klasy drugiej

Wymagane dokumenty: podanie, świadectwo ukończenia szkoły, 2 zdjęcia.

 1. Zdobycie wykształcenia ogólnokształcącego na poziomie średnim przez osoby dorosłe jest obecnie możliwe poprzez ukończenie Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych.
 2. Liceum dla Dorosłych to propozycja dla osób, które chcą zdobyć średnie wykształcenie nie rezygnując z pracy i  codziennych obowiązków.
 3. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych funkcjonuje w systemie zaocznym:
   • piątek od godz. 15.00 – 6 godzin lekcyjnych;
   • sobota od godz. 8.00 – 10 godzin lekcyjnych.

Harmonogram zajęć jest dostosowany do kalendarza świąt państwowych i kościelnych.

 1. Po ukończeniu LO dla Dorosłych słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia liceum  ogólnokształcącego i może również przystąpić do egzaminu maturalnego.
 2. Naukę w LO dla Dorosłych może podjąć każdy, kto ukończył ośmioletnią szkołę podstawową lub gimnazjum i w roku przyjęcia do szkoły uzyska pełnoletniość oraz osoba niepełnoletnia, jeżeli spełnia warunki określone w przepisach prawa oświatowego.
 3. Kształcenie w LO dla Dorosłych trwa 3 lata (VI semestrów). Słuchacze klasyfikowani są semestralnie.
 4. Absolwenci zasadniczych  szkół zawodowych są przyjmowani do klasy 2 (rozpoczynają naukę od III semestru) i dla nich wtedy cykl kształcenia trwa 2 lata.
 5. Absolwenci branżowych szkół I stopnia są przyjmowani do klasy drugiej 4- letniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.
 6. W Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych każdy semestr kończy się sesją egzaminacyjną, w której słuchacz zdaje egzaminy semestralne z poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania.
 7. Do egzaminu semestralnego w szkole dla dorosłych kształcącej w formie zaocznej dopuszcza się słuchacza, który uczęszczał na poszczególne obowiązkowe konsultacje, przewidziane w szkolnym planie nauczania, w wymiarze co najmniej 50% czasu przeznaczonego na każde z tych konsultacji, oraz uzyskał z wymaganych ćwiczeń i prac kontrolnych oceny uznane za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania.
 8. Szczegółowe zasady oceniania, klasyfikowania, promowania i przystępowania do egzaminów zawarte są w STATUCIE SZKOŁY, który można pobrać ze strony internetowej szkoły.
 9. Słuchacz, który podjął naukę w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych może:
 • równolegle uczestniczyć w Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych. Ukończenie LO i zdanie egzaminów w ramach poszczególnych Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych, pozwala na uzyskanie tytułu technika.
 1. Słuchacz, który ukończył Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych może:
   • podjąć naukę w Szkole Policealnej i uzyskać tytuł technika;
   • uczestniczyć w Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych, pozwalających na uzyskanie tytułu technika.
 1. Słuchacz który ukończył Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych i zdał maturę może:
   • podjąć naukę w Szkole Policealnej dla Dorosłych;
   • uczestniczyć w Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych;
   • kontynuować naukę na studiach wyższych.

Szkolny plan nauczania dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych

PLAN PRZERW DLA LOD

PIĄTEK:
1) 15:00 – 15:45
2) 15:50 – 16:35
3) 16:40 – 17:25
4) 17:30 – 18:15
5) 18:20 – 19:05
6) 19:10 – 19:55

SOBOTA:
1) 8:00 – 8:45
2) 8:50 – 9:35
3) 9:40 – 10:25
4) 10:30 – 11:15
5) 11:20 – 12:05
6) 12:10 – 12:55
7) 13:00 – 13:45
8) 13:50 – 14:35
9) 14:40 – 15:25
10)15:30 – 16:15
11)16:20 – 17:05